NZIFF Booklet

Schedule Friday 6 September

2019

Event Cinemas New Plymouth 103 mins

Hvítur, Hvítur Dagur 2019

Event Cinemas New Plymouth 109 mins

Doubles vies 2018

Len Lye Centre 107 mins

2019

Event Cinemas New Plymouth 102 mins

2019

Len Lye Centre 98 mins

2018

Event Cinemas New Plymouth 136 mins