Festival Programme

Schedule Friday 19 November

Yi miao zhong 2020

Rialto Tauranga 104 mins

2020

Rialto Tauranga 105 mins

Hytti nro 6 2021

Rialto Tauranga 107 mins

2020

Rialto Tauranga 83 mins

2020

Rialto Tauranga 124 mins